Stadgar

 

Bergslagskyrkans församling i Nora har antagit följande stadgar utifrån Församlingens grund samt Församlingsordningen för att reglera församlingens yttre former och organisation.

 

§ 1. Bergslagskyrkan i Nora

Bergslagskyrkan i Nora är en gemensam församling efter samgående mellan Nora Baptistförsamling och Filadelfiaförsamlingen i Nora. Bergslagskyrkan i Nora är en del av trossamfunden Evangeliska Frikyrkan (EFK), Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst-ffs), Församlingen tar ansvar för respektive samfunds konferensbeslut efter sina förutsättningar och möjligheter. I Församlingsordningen beskrivs närmare församlingens mål, uppgift, inriktning och liv samt de ordningar som gäller. Församlingens stadgar gäller tillsammans med församlingsordningen.

Församlingens organ och tjänster är:
– Församlingsmötet
– Församlingens styrelse
– Församlingsföreståndaren (pastor).

§ 2. Medlemskap

a. Medlemskap i församlingen grundas på troendedop samt viljan att följa Kristus enligt vad som sägs i församlingsordningen.
b. Medlem kan utträda ur församlingen. Församlingen kan, enligt den ordning som beskrivs i församlingsordningen, utesluta medlem.
c. Medlem har inte, på grund av sitt medlemskap i församlingen, någon rätt till dess fasta eller lösa egendom.

 

§ 3. Församlingsmöte

a. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ, där varje närvarande medlem har en röst. Rösträtt kan inte överlåtas.

b. Församlingsmöte sammankallas av styrelsen minst en gång i kvartalet, eller då minst tio procent av församlingens medlemmar begär det. Det sker på tid som församlingen eller styrelsen beslutar. Församlingsmöte annonseras minst två veckor i förväg. Skall fråga om kallelse av pastor eller andra medarbetare, eller fråga av större ekonomisk vikt behandlas, annonseras offentligt senast tre veckor före tiden för mötet. Ärendets art skall då anges i kallelsen.

c. Förslag för behandling i församlingsmöte kan lämnas av medlem till styrelsen. Förslag som rör den andliga vården lämnas till församlingsföreståndaren.

d. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller andra medarbetare, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om mötet beslutar annat för viss fråga.

e. Årligen är ett församlingsmöte årsmöte, som skall hållas före den 1 april på dag som styrelsen bestämmer. Till årsmöte kallas minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas.

f. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för
föregående verksamhetsår.
5. Revisorernas berättelse.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
8. Val av församlingens ordförande för ett år.
9. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
10. Val av vice församlingsföreståndare
11. Val av två revisorer och ersättare för dessa.
12. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
13. Val av råd, tjänster och uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar
Val av ombud till konferenserna inom EFK och Pingst-ffs, samt övrig representation i olika organisationer.
14. Val av valberedning.
15. Till årsmötet inkomna ärenden.

§ 4. Styrelse

a. Styrelsen har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut.

b. Styrelsen består av ordföranden samt minst fyra ledamöter som väljs på två år. Halva antalet väljs varje år. Representant för olika råd i församlingen har rätt att delta i styrelsens överläggningar och få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

c. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör samt de övriga funktionärer som kan behövas. Styrelsen har rätt att delegera beslut. Styrelsens funktionärer är också församlingens.

d. I styrelsens uppgifter ingår att
– tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens
arbete,
– förbereda ärenden som skall föreläggas församlingen,
– verkställa församlingsmötets beslut,
– ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning,
– förbereda kallelse av pastor och övriga tjänster,
– ha arbetsgivaransvar för församlingens anställda,
– lämna statistiska uppgifter till de samfund församlingen tillhör EFK och Pingst-ffs.

Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning. Styrelsen skall i ärenden av större vikt alltid inhämta församlingens mening.

e. Riktlinjer beträffande upplåtelse av kyrkorum fastställs av styrelse och församlingsföreståndare tillsammans.

f. Den/de styrelsen utser har rätt att teckna församlingens firma.

g. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då församlingsföreståndaren eller minst 5 av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

§ 5 Kallande av pastor och andra medarbetare

Församlingen kallar pastor och andra medarbetare på förslag av styrelsen. Samråd skall ske med berörda organ inom de samfund församlingen tillhör Evangeliska Frikyrkan (EFK), Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst-ffs). I kallelsen skall anges om tjänsten som pastor är förenad med uppgiften som församlingsföreståndare.

 

§ 6. Församlingsföreståndare

För församlingen skall finnas en föreståndare som är församlingens ledare. Detta ledarskap utövas tillsammans med styrelsen.
Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Församlingsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i församlingsordningen.

 

§ 7. Valberedningen

a. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns. Alla val, förutom val av revisorer, skall av valberedningen tillställas styrelsen minst 2 veckor före möte där val ska ske.

b. Varje medlem kan föreslå valberedningen kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bör lämnas senast två veckor före det möte då valet skall ske.

c. Val av ledamöter sker efter den beskrivning som finns i församlingsordningen.

§ 8. Räkenskaper och revision m. m.

a. Församlingens räkenskapsår är kalenderår.

b. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet.

c. Vid församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande vid nästkommande möte.

§ 9. Upplösning av församlingen

a. Om en upplösning av församlingen aktualiseras, skall samråd ske med företrädare för de samfund församlingen tillhör. Beslut om upplösning skall godkännas av dessa samfund.

b. För upplösning av församlingen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan mötena skall minst en månad förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet.

c. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens egendom med lika delar till EFK och Pingst-ffs. Tillgångarna bör i första hand användas för kristet arbete i bygden.

§ 10. Ändring av stadgar och församlingsordning

a. Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan ske genom samstämmiga beslut av två på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet. Mellan mötena skall en tid av minst en månad förflyta.

b. Förslag om ändring av stadgar och/eller församlingsordning skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.

c. Beslut om ändring av församlingsordning eller stadgar som berör församlingssyn samt stadgarnas § 9 eller § 10 skall, för att vara giltigt, godkännas av Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst-ffs).