Organisation

 

Bergslagskyrkans organisation kan beskrivas i två delar: 1. Beslutsfattning. 2. Församlingens organisation.

 

1. Beslutsfattning:

 

Församlingen

Alla stora beslut tas genom demokratiska beslut i hela församlingen. Besluten förbereds och genomförs sedan av församlingsledningen.

 

Församlingsledningen

I församlingsledningen fattas alla formella beslut, varav delegeringsbeslut till de olika råden är ett av de viktigare. Församlingsledingen är församlingens formella styrelse.
Alla som ingår där, är avskiljda som församlingstjänare (äldste) (se nedan). Denna grupp har också ansvaret för beslut om inriktning och andliga frågor.

 

Församlingstjänare (före detta äldste och diakoner)

Namnet församlingstjänare kommer från Bibeln och betyder inte att man är gammal, utan syftar till att man har en viss gåva, funktion och mognad. När man blir församlingstjänare så har man upplevt en kallelse från Gud in i den funktionen och bekräftas sedan av församlingen.
En församlingstjänare har alltså sitt största ansvar gentemot Gud och i andra hand gentemot församlingen. Församlingstjänarens främsta uppgifter är att:
  • be för och med församlingen
  • leda församlingen genom att vara föredömen, genom att gå före
  • formulera och plantera ned visioner
  • utveckla strategier och mål
  • arbeta med värderingar och värdegrunder
  • hitta och utveckla gåvor och funktioner hos andra
  • bestämma inriktningen på undervisningen och undervisa i församlingen
  • vara tillgängliga i själavård
Bibelns församlingar hade teamledarskap. Vi kan inte någon gång i nya testamentet hitta en församlingsledning som består av bara en person, utan det är alltid en grupp av personer med olika gåvor som arbetar tillsammans. Därför tror vi starkt på ledarskap i form av team.

 

Råden

Församlingens praktiska frågor avgörs i så stor mån som möjligt av de som är berörda av besluten. Vissa beslut, som till exempel total budget, måste tas av församlingsledningen, så att det inte uppstår någon obalans mellan församlingens olika delar.
Råden med respektive uppgifter beskrivs nedan.

 

Ekonomiråd

Bergslagskyrkan med anställda drivs i princip enbart med frivilliga gåvor. Ekonomirådet har som uppgift att vara goda förvaltare av de resurser som Bergslagskyrkan har. De ska se över kostnader och inkomster så att församlingen får ett nollresultat.

Personalråd

Sköter det praktiska när det gäller anställningsfrågor och arbetsförhållanden i samråd med de anställda.

 

Fastighetsråd

Rådet har som uppgift att underhålla församlingens fastigheter.

 

Second Hand-råd

Ansvarar för Bergslagskyrkans Secondhand butik Gåvan Biståndscenter (PMU)

 

Barn- och ungdomsråd

En stor del av Bergslagskyrkans resurser investeras i ett bra arbete med barn och ungdomar. Detta arbete samordnas av Barn- och ungdomsrådet. De har också som uppgift att inspirera befintliga ledare och hitta nya ledare. Allra viktigast är att arbeta igenom syfte, uppdrag och strategier för barn- och ungdomsarbetet i sin helhet.

 

Diakoniråd

Diakonirådets uppgift är att, tillsammans med pastor/föreståndare, fördela och leda arbetet med själavård och kontakt med medlemmarna.

 

Utsmyckningsråd

Ansvarar för hur det ser ut i lokalerna. Föreslår förändringar etc.

 

Gudstjänstråd

Planerar gudstjänster och ser till att det finns funktionärer till dessa.

 

Caféråd

Planerar cafékvällar med ev besökande sångare och talare.

 

2. Församlingens organisation:

Församlingen är uppbyggd på två viktiga delar, cellgruppen och gudstjänsten.

 

Cellgruppen

En cellgrupp är en liten grupp (ca 4-12 personer) som träffas varje eller varannan vecka på annan plats än i församlingens gudstjänst. Grundtanken med en cellgrupp är att den ska växa i antal och i gemenskap både socialt och andligt. Cellgruppen ska också vara en miljö där varje person får upptäcka och utveckla sina andliga och naturliga gåvor.

 

Gudstjänsten

Gudstjänsten är församlingens huvudsamling, dit vi bjuds att komma för att möta Gud och varandra. Detta är en fest där vi t ex umgås över generationsgränser, förkunnar Guds ord, sjunger och ber tillsammans.
Gudstjänsten är på söndagar kl 11.00.